11 02 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای یاسین مرادی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1401/11/26 ساعت 11:00

عنوان پایان نامه:
تعالي مديريت دارائي‌ها‌ي فيزيكي از طريق نگهداري و تعميرات قابليت‌اطمينان – محور (RCM) – مطالعه موردي مجتمع گاز پارس جنوبي

نام دانشجو:
یاسین مرادی

استاد راهنما اول: 
دکتر محمود شهرخی - دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر سعدون عزیزی - دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر هیوا فاروقی - دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

استاد داور خارجی اول:
دکتر جمال ارکات - استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی صنایع