11 02 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای داوود میرزائی میانکلی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
سه شنبه مورخ 1401/11/17 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه:
برنامه ريزي بهينه مبتني بر ريسك انعطاف پذيري انرژي در شبكه هاي توزيع فعال

نام دانشجو:
داوود میرزائی میانکلی

استاد راهنما اول: 
دکتر نوید رضائی_دانشیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر سید امید رستگار_دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر هادی طاریمرادی_استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی دوم:
دکتر محمد مرادی

گروه: مهندسی برق