12 02 2022

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر آقای پویا مهر محمدی مورخ پنجشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰

عنوان پایان نامه: خوشه بندی مبتنی بر چگالی بر اساس گراف همسایگی متقابل

نام دانشجو: پویا مهر محمدی

استاد راهنما: دکتر پرهام مرادی

داور داخلی: دکتر علیرضا عبداله پوری_دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان 

داور خارجی: دکتر جعفر تنها_استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز

گروه: مهندسی کامپیوتر

زمان دفاع: پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰

جلسه دفاع به صورت مجازی برگزار میشود .جهت ورود به جلسه دفاع به عنوان مهمان از لینک زیر استفاده بفرمایید

https://meet.uok.ac.ir/ch/eng.hall۵ 

 

منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی