27 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد پگاه احمدنژاد مورخ 1402/11/14 ساعت 11:00 گروه شیمی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/11/14 ساعت 11:00

عنوان پایان نامه: بيوليچينگ فلزات سنگين از لجن فعال با استفاده از باكتري اسيدي تيوباسيلوس تيواكسيدانس

نام دانشجو: پگاه احمدنژاد

 

استاد راهنما اول: دکتر سيد اميد رستگار

استاد ناظر دفاع اول: دکتر حاصل اميني خوشالان

استاد داور داخلي اول: دکتر اميد احمدي

استاد داور خارجي اول: دکتر فرشيد قرباني چقاماراني

 

گروه: مهندسی شیمی