27 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد احمد منبری مورخ 1402/11/08 ساعت 14:00 گروه برق

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/11/08 ساعت 14:00

عنوان پایان نامه: طراحي كم هزينه  BISTبراي آزمون آفلاين و آنلاين مدارات منطقي

 

استاد راهنما اول: دکتر هادي جهاني راد

استاد ناظر دفاع اول: دکتر بهمن احمدي

استاد داور داخلي اول: دکتر محمد رزاقي

استاد داور خارجي اول: دکتر سيد كيهان حسيني

 

گروه: مهندسی برق