15 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد رسول خضر مه نگور مورخ 1402/10/30 ساعت 17:00 گروه عمران

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/10/30 ساعت 17:00

عنوان پایان نامه: ارزيابي مدل هاي آشفتگي در سرريز OGEE با استفاده از نرم افزار Flow-3D

نام دانشجو: رسول خضر مه نگور

 

استاد راهنما اول: دکتر جميل بهرامي

استاد راهنما دوم: دکتر محسن  ايثاري

استاد مشاور اول: دکتر احمد عثمان كيوان

استاد ناظر دفاع اول: دکتر رضا بيگ زاده

استاد داور داخلي اول: دکتر حامد فاروقي

استاد داور داخلي دوم: دکتر كامران چپي

 

گروه: مهندسی عمران