20 12 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد فرهاد حق شناس مورخ 1402/09/29 ساعت 11:00 گروه مکانیک | تالار شیبانی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/09/29 ساعت 11:00

عنوان پایان نامه:
بررسي اثر همزمان ميدان الكتريكي، ميدان مغناطيسي و برهمكنش بين نانوذرات روي حركت نانوذرات در داخل رگ خوني

نام دانشجو:
فرهاد حق شناس

 

استاد راهنما اول: دکتر منصور لهونيان

مرتبه علمي :استاديار

 

استاد ناظر دفاع اول: دکتر حاصل اميني خوشالان

مرتبه علمي :استاديار

 

استاد داور داخلي اول: دکتر روناك دقيق

مرتبه علمي :دانشيار

 

استاد داور خارجي اول: دکتر بهمن احمدي

مرتبه علمي :استاديار

 

 

گروه: مهندسی مکانیک