19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد کیمیا شکر ربی مورخ 1402/06/30 ساعت 13:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/30 ساعت 13:00

عنوان پایان نامه:
افزايش بازدهي آب شيرين كن خورشيدي با شيب دو طرفه با استفاده از سرد كننده ترموالكتريك و همزن مغناطيسي

نام دانشجو:
کیمیا شکر ربی

 

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی مکانیک