27 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد نيما رضائي مورخ 1402/11/29 ساعت 12:00 گروه شیمی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/11/29 ساعت 12:00

عنوان پایان نامه: استخراج فلزات با ارزش از باتري هاي ليتيومي فرسوده با استفاده از حلال يوتكتيك عميق طبيعي

نام دانشجو: نيما رضائي

 

استاد راهنما اول: دکتر سيد اميد رستگار

استاد مشاور اول: دکتر رحمت  صادقي

استاد ناظر دفاع اول: دکتر محسن ايثاري

استاد داور داخلي اول: دکتر رضا  بيگ زاده

استاد داور خارجي اول: دکتر سيده نوسيبه ابراهيمي

 

گروه: مهندسی شیمی