18 01 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد آقای هاوری زندکریمی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
یک شنبه مورخ 1401/11/02 ساعت 11:00

عنوان پایان نامه:
تعيين سياست بازپرسازي در يك مساله روزنامه¬فروش براي محصولات فسادپذير

نام دانشجو:
هاوری زندکریمی

استاد راهنما اول: 
دکتر هیبت الله صادقی_استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

استاد مشاور اول:
دکتر جمال ارکات_استاد گروه مهندسی برق دانشگاه کردستان

استاد ناظر دفاع اول:
دکتر صادق سلیمانی_استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه کردستان

استاد داور داخلی اول:
دکتر هیوا فاروقی_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

استاد داور خارجی اول:
دکتر انور محمودی_دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی صنایع

منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی