افتخارات و دستاوردهای گروه مهندسی معدن

دکتر محمد رضائی ، جزو نویسندگان پراستناد 2 درصد برتر دنیا در سال 2021