04 02 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد نوید کرمی مورخ 1402/11/28 ساعت 10:00 گروه برق

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: نوید کرمی

زمان دفاع: مورخ 1402/11/28 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه: ارزيابي عملكرد شبكه هاي سلولي مبتني بر پهپاد

 

استاد راهنما اول: دکتر فريدون حسين پناهي

استاد ناظر دفاع اول: دکتر بهمن احمدي

استاد داور داخلي اول: دکتر فرزاد حسين پناهي

استاد داور خارجي اول: دکتر سيد كيهان حسيني

 

گروه: مهندسی برق