07 05 2022

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد خانم ویدا شریفی

زمان دفاع:
سه شنبه مورخ 1401/02/27 ساعت 14:00

عنوان پایان نامه:
تحليل اثر خشكسالي بر پارامترهاي فنولوژي شاخص هاي گياهي از سري زماني تصاوير سنجنده MODIS

نام دانشجو:
ویدا شریفی

استاد راهنما: 
دکتر سلمان احمدی_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان

داور داخلی:
دکتر جمیل بهرامی_استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان

داور خارجی: 
دکتر هیمن شهابی_دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشگاه کردستان

گروه: مهندسی عمران

منبع: تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی