04 02 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد گشین رشیدی مورخ 1402/11/28 ساعت 16:00 گروه شیمی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

نام دانشجو: گشین رشیدی

زمان دفاع: مورخ 1402/11/28 ساعت 16:00

عنوان پایان نامه: : تهيه الكترود نانوساختارtio/tio2-cuoدر حضور افزودني طبيعي آبليمو به روش ترسيب الكتروشيميايي براي حذف رنگ متيل اورنج

 

استاد راهنما اول: دکتر سيد اميد رستگار

استاد ناظر دفاع اول: دکتر محسن ايثاري

استاد داور داخلي اول: دکتر اميد احمدي

استاد داور خارجي اول: دکتر رزگار احمدي

 

گروه: مهندسی شیمی