19 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد عاطفه حاتمی مورخ 1402/06/30 ساعت 09:00

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/30 ساعت 09:00

عنوان پایان نامه:
بررسي سياست مبتني بر پاداش و جريمه براي كاهش درصد سزارين در مساله تولد نوزاد با در نظر گرفتن رقابت بيمارستانها

نام دانشجو:
عاطفه حاتمی

 

 

 

 

 

گروه: مهندسی صنایع