04 09 2023

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد شاهین کرمی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع:
مورخ 1402/06/21 ساعت 14:00

عنوان پایان نامه:
مطالعه اثر تركيب كاني شناسي سنگ بر سرعت موج فشاري (مطالعه موردي: معدن سرب و روي زه آباد قزوين)

نام دانشجو:
شاهین کرمی

 

 

 

 

گروه: مهندسی معدن