09 01 2024

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی:

جلسه دفاع کارشناسی ارشد كوثر ستارناصري مورخ 1402/10/25 ساعت 10:00 گروه برق

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

زمان دفاع: مورخ 1402/10/25 ساعت 10:00

عنوان پایان نامه: طراحي و شبيه سازي سلول هاي خورشيدي پروسكايتي نيمه شفاف

نام دانشجو: كوثر ستارناصري

 

استاد راهنما اول: دکتر محمد رزاقي

استاد راهنما دوم: دکتر سيد كيهان حسيني

استاد مشاور اول: دکتر مهسا  مرادبيگي

استاد ناظر دفاع اول: دکتر برمك بيگ زاده نوعي

استاد داور داخلي اول: دکتر هادي جهاني راد

استاد داور خارجي اول: دکتر فردين خيرانديش

 

گروه: مهندسی برق